Leveringsvoorwaarden

Datum van publicatie: 21 november 2019

1. Prijzen

 1. Alle prijzen genoemd in onze offertes zijn exclusief BTW.
 2. Het vaste uurtarief voor reguliere applicatieontwikkeling- en beheer is € 80,- per uur.
 3. In een fixed-price offerte, strippenkaarten of andere overeenkomsten met een vooraf vastgestelde totaalprijs kan van bovengenoemd vaste uurtarief worden afgeweken.
 4. Op iedere opdracht boven € 1.000,- geldt een aanbetaling van 30% van het totaal offertebedrag, tenzij anders overeengekomen.
 5. Onze prijzen voor periodieke diensten zoals domeinhosting, websitehosting en abonnementen op plugins of online diensten kunnen wijzigen. Newsite B.V. zal verhogingen van toeleveranciers aan Newsite B.V. doorberekenen in de prijzen.

2. Betaling

 1. De betalingstermijn op facturen is 21 dagen.
 2. Betalingsfacturen worden per email verstuurd aan een e-mailadres dat door opdrachtgever is verstrekt.
 3. Wanneer klant de verschuldigde bedragen niet binnen de bovengenoemde termijn betaalt, wordt er eenmalig een betalingsherinnering verstuurd. Wanneer er, binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, geen betaling wordt gedaan, zal een aanmaning verstuurd worden. Mocht er 14 dagen na het versturen van de aanmaning geen betaling binnen zijn, kan Newsite B.V. overgaan tot ingebrekestelling.
 4. Wanneer klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens de volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, waaronder alle kosten van externe deskundigen en kosten die verband houden met de inning van deze vordering.

3. Vertrouwelijke informatie

 1. Newsite B.V. verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. Newite B.V. neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. Wanneer sprake is van gegevensverwerking waarbij opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is, gaan Newsite B.V. en opdrachtgever, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aparte Verwerkersovereenkomst aan.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Newsite B.V., totdat klant aan de factuur voldaan heeft.
 2. Gebruiksrechten worden aan klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle conform offerte of overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, ontwerpen en vormgeving, of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Newsite B.V.
  Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder toestemming vooraf van Newsite B.V..
 4. Intellectueel eigendom op visuele ontwerpen en broncode van maatwerk-programmatuur worden alleen overgedragen als hier expliciet afspraken over gemaakt zijn.
 5. Voor het overnemen van intellectueel eigendom zoals beschreven in 4.3 wordt een vergoeding berekend ter compensatie voor gemiste inkomsten door deze overdracht.

 5. Leveringstermijnen

 1. De leveringstijden die we tijdens het plannen van een project aangeven, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Overschrijding van een genoemde leveringstijd brengt Newsite B.V. niet in verzuim.
 3. Newsite B.V. is niet gebonden aan leveringstijden die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 4. Indien overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zal Newsite B.V. zo snel mogelijk met klant in overleg treden.

 6. Garantie

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is Newsite B.V. niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de geleverde programmatuur. Klant zal deze resultaten na ontvangst controleren.
 2. Newsite B.V. kan niet garanderen dat er geen onontdekte fouten in de programmatuur optreden.
 3. Wanneer onvolkomenheden een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Newsite B.V. op basis van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Newsite B.V. de programmatuur wijzigen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de programmatuur benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Newsite B.V. kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd.
 4. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Newsite B.V., kan klant aan Newsite B.V. verzoeken de programmatuur te wijzigen, in welk geval Newsite B.V. de kosten daarvan in rekening zal brengen.

7. Uitvoering

 1. Newsite B.V. zal zich inspannen de dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Newsite B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Wanneer er sprake is van aanwijzingen of verzoeken door de klant die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen, zullen de desbetreffende werkzaamheden in overleg worden vergoed op basis van het vaste uurtarief of een nader overeengekomen bedrag.
 4. Wanneer de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Newsite B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8. Wijziging en meerwerk

 1. Wanneer Newsite B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant aan Newsite B.V. worden vergoed volgens het gebruikelijke uurtarief van Newsite B.V., of een van tevoren overeengekomen bedrag. Newsite B.V. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties, als bedoeld in 8.1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Newsite B.V., kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Newsite B.V. klant van tevoren schriftelijk informeren over de kosten hiervan.

9. Geschillen

 1. Wanneer opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering van de opdracht, treedt ze daarover direct in overleg met Newsite BV, teneinde in goede harmonie een bevredigende oplossing te zoeken. Wanneer beide partijen er in overleg niet uit komen, zijn beide partijen pas bevoegd zich te wenden tot de rechtbank van de standplaats van Newsite BV of opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing.

10.   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG omvat verplichtigen en richtlijnen voor het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van onze klanten, partners en leveranciers. De verantwoordingsplicht houdt in dat wij kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

10.1 Beginselen

Onze verwerkingen voldoen aan de belangrijkste beginselen van verwerking.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij slaan alleen persoonsgegevens op die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en voor het versturen van facturen of andere administratieve correspondentie.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig. De gegevens van klanten waar wij geen diensten meer voor verrichten en waarvan de overeenkomst is gestopt worden na 2 jaar verwijderd uit onze systemen.
 1. Transparantie
 • De gegevens die wij verwerken kunnen altijd opgevraagd worden.
 • Bij 9.2 staat welke gegevens wij opslaan.
 • Wij kunnen aantonen welke maatregelen door ons zijn getroffen om aan de AVG te voldoen.
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als nodig.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen op servers met een beveiligde, versleutelde SSL verbinding.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord. In veel gevallen werkt gebruikerstoegang met tweevoudige verificatie.
 • Er worden regelmatige backups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen medewerkers of leveranciers of onderaannemers van Newsite BV hebben toegang tot persoonsgegevens.

10.2 Overzicht van verwerking

 1. Veel voorkomende persoonsgegevens die worden verwerkt van onze klanten?
  • Voornaam, achternaam
  • Adres
  • Postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer, mobiele telefoonnummer
  • Email
  • Website URL
  • Bankrekening
  • Profielgegevens sociale media
 1. Inloggegevens
  • Website of CMS toegang
  • FTP, SSH toegang
  • Hostingpanel toegang
  • Database toegang
 1. Online formulieren

Dit betreft websites die klanten bij ons hosten of die door Newsite BV onderhouden worden, met een contactformulier of andere formulieren waarmee gegevens worden verzameld. Hiervoor geldt het volgende:

 • Ingevoerde gegevens worden per email verzonden over een beveiligde verbinding
 • Gegevens worden alleen verzonden naar een emailadres van onze klant, dat is versterkt door de klant
 • Ingevoerde gegevens worden opgeslagen op de webserver en zijn voor de klant en voor Newsite BV toegangkelijk
 1. Doel van gebruik
  • Persoonsgegevens van onze klanten worden gebruikt voor communicatie en contact bij het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Persoonsgegevens van onze klanten worden gebruikt voor het versturen van facturen en berichten die direct betrekking hebben op de diensten die door klanten worden afgenomen.
  • Inloggegevens worden alleen gevraagd en gebruikt als dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de website of applicatie van een klant.
 1. Oorsprong van persoongegevens
  • Newsite BV gebruikt alleen gegevens die door betrokken klant, of een aangestelde medewerker daarvan, schriftelijk of mondeling zijn verstrekt met het expliciete doel de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
  • Newsite BV maakt geen gebruik van gegevens die worden ingevoerd op online formulieren van onze klanten, met als enige uitzondering het oplossen van technische of functionele problemen met uitdrukkelijke toestemming van de klant en/of betrokken personen.
 1. Gedeelde persoonsgegevens
  • Gegevens worden alleen gedeeld met leveranciers of onderaannemers die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden voor betrokken klant.
  • Onze leveranciers en onderaannemers voldoen aan de AVG.
  • Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden ingevoerd in ons administratiesysteem. Newsite BV heeft met de leverancier hiervan een verwerkingsovereenkomst, wat betekent dat zij aan de AVG voldoen.
  • Inloggegevens worden bijgehouden in een wachtwoordmanager. Deze worden opgeslagen in de cloud via een beveiligde service (Dropbox.com).
  • Inloggegevens die betrekking hebben op websitehosting en emails worden opgeslagen bij de hostingproviders waar betreffende diensten zijn ondergebracht. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

10.3   Maatregelen

 1. Persoonsgegevens die door ons worden gebruikt, zijn beschermd. Wij werken uitsluitend met beveiligde, versleutelde verbindingen en opslaglocaties die beveiligd zijn door inlog met gebruikersnamen, wachtwoorden en als nodig tweevoudige authenticatie en beveiligd tegen aanvallen en virussen.
 2. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het het uitoefenen van onze werkzaamheden en boekhoudkundige administratie.
 3. Gegevens worden niet langer bewaart dan nodig. Wij hanteren een bewaartermijn van hoogstens 2 jaar voor klanten waar wij niet meer voor werken. De gegevens van prospects die een informatieaanvraag of offerteaanvraag hebben gedaan, worden hooguit 1 jaar bewaard.
 4. Wij voldoen aan de documentatieplicht, wat inhoud dat Newsite BV met documenten kan aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.
 5. Bij Newsite BV is een Functionaris gegevensbescherming aangesteld.
 6. Er wordt bijgehouden wie toegang heeft tot persoonsgegevens en inloggegevens.

10.4  Marketing

 1. Wij gebruiken emailadressen van onze bestaande klanten en prospects voor het sturen van digitale nieuwsbrieven met nieuws over onze dienstverlening. Hiervoor wordt niet vooraf toestemming gevraagd. Ieder bericht bevat de mogelijkheid voor afmelden. Dit kan ook via andere kanalen aangevraagd worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden en dit is ten allen tijde mogelijk.
 2. Bestaande klanten versturen wij ook berichten die direct betrekking hebben op de dienst die bij Newsite BV wordt afgenomen, bijvoorbeeld bij een storing of een aanpassing in de dienstverlening.
 3. Contacten van Newsite BV of prospects die (nog) geen diensten hebben afgenomen, maar zich alleen maar hebben aangemeld voor uw nieuwsbrief of een enquête hebben ingevuld, en niet expliciet toestemming hebben gegeven , zullen wij geen promotionele marketingberichten sturen.

10.5  Rechten

 1. Onze klanten, partners en leveranciers hebben het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
 2. Het recht op dataportabiliteit. Wij zorgen er voor dat betrokkenen eenvoudig toegang tot hun gegevens kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als dit wordt gevraagd.

10.6  Toestemming

 1. Wanneer uw persoonsgegevens op een andere manier gebruikt worden dan voor het uitoefenen van onze werkzaamheden strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het versturen van promotionele uitingen, dan vragen wij hiervoor vooraf toestemming.